Jaunauces pils ovālās kupolzāles griestu gleznojuma, sienu un durvju restaurācijas programmu cenu aptauja

CENU APTAUJAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. 1

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projekts “Restaurācijas darbi pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai Jaunauces pilī 2. kārta”

Darba uzdevums: Jaunauces pils zāles kupolgriestu gleznojuma restaurācija.

Objekta adrese: Jaunauces pils, Jaunauces pagasts, Saldus novads, LV 3893

 1. Prasības pretendentam:
  1. darba pieredze vismaz 3 objektos ar valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statusu,
  2. obligāts restauratora sertifikāts,
  3. obligāta restaurējamās objekta apskate klātienē.
  4. veicamo darbu tāme jāiesniedz līdz 25. 07. 2017.
 2. Veicamie darbi:
 3. Foto fiksācija pirms darbu uzsākšanas un darbu procesā, pēc darbu veikšanas
 4. Gleznojuma rekonstruēšana centrālajā daļā, izmantojot IT.
 5. Tā kā gleznojums centrālajā kupola daļā ir saglabājis niecīgā apmērā, ir nepieciešama tā rekonstruēšana; pēc simetrijas principiem saliek kopā esošā zīmējuma aprises vienā daļā.
 6. Gleznojuma zīmējuma kopēšana.
 7. Lielajos zuduma laukumos ar ogli savelk līnijas, kas veido pildiņu rāmjus. Rozetes kopē no blakus vai pa diagonāli esošiem pildiņiem.
 8. Gleznojuma rekonstruēšana ar krāsām.
 9. Uzjauc pēc oriģinālā parauga piecus pamattoņus. Pildiņus veido ar lineāla palīdzību, rozetes velk ar otu.
 10. Sīku izbirumu retuša.
 11. Nelielu izbirumu vietās uz pildiņa rāmja ar lineāla palīdzību savelk līnijas, uz rozetes pēc blakus esošā oriģinālā parauga ietonē tumšās un gaišās vietas, savelk ar brīvu roku smalkās līnijas.
 12. Virsmas retuša. Pēc tonēšanas, uz virsmas veic retušu, kas optiski apvieno kupola vizuālo izskatu un „iesēdina” rekonstruētās un tonētās vietas.
 13. Atskaišu sagatavošana VKPAI un pasūtītājam.

III. Veikto darbu garantijas laiks: divi gadi pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. Šajā periodā darbu izpildītājs apņemas par saviem līdzekļiem novērsts radušos defektus.

 1. Kontakti papildinformācijai: tālrunis 26014296, e-pasts: inguna. balcere@inbox.lv. Kontaktpersona: Inguna Balcere
 2. Tāme: pielikumā.
 3. Īstenotie restaurācijas projekti valsts nozīmes arhitektūras pieminekļos:
Nr.p.k. Projekta nosaukums Projekta īstenošanas vieta
1.
2.
3.

VII. Restauratora sertifikāta kopija.

VIII. Cenas piedāvājuma iesniedzējs (nosaukums un reģ. nr.):

 1. Piedāvātā cena:

Paraksts:                                             (atšifrējums)

Kontaktpersona:

Tālrunis:

E-pasts:

Nr. Procesa nosaukums Mērvienība Vienības cena (EUR)

 

Daudzums Summa (EUR)
1. Gleznojuma rekonstruēšana centrālajā daļā ar IT m2 2
2. Gleznojuma zīmējuma kopēšana m2 26
3. Gleznojuma rekonstruēšana ar krāsām m2 26
4. Sīku izbirumu retuša dm2 720
5. Virsmas retuša m2 55
Neparedzētie darbi un papildizmaksas (12%)
Kopā izmaksas:

* Cenā nav iekļautas sastatņu nomas, transporta, uzstādīšanas un demontēšanas izmaksas

Sastatņu noma (pa pilnu kupola sfēru) nomas maksa pa dienu = xx.xx EUR (bez PVN), xxx  nedēļas, kopā ar PVN: xxx EUR

Transports (abos virzienos) kopā ar PVN: xxx EUR

Uzstādīšana, demontāža          kopā: xxx  EUR

Kopējās izmaksas: xxxx.xx EUR

CENU APTAUJAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr.2.

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projekts “Restaurācijas darbi pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai Jaunauces pilī 2. kārta”

Darba uzdevums: Jaunauces pils zāles sienu apdares restaurācija.

Objekta adrese: Jaunauces pils, Jaunauces pagasts, Saldus novads, LV 3893

 1. Prasības pretendentam:
  1. darba pieredze vismaz 3 objektos ar valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statusu,
  2. obligāta sertificēta restauratora piesaiste krāsojuma (marmorizējumsa) atjaunošanai, oriģinālā materiāla parauglaukuma konservācijai un restaurācijai,
  3. obligāta restaurējamās objekta apskate klātienē.
  4. veicamo darbu tāme jāiesniedz līdz 25.07. 2017.
 2. Veicamie darbi:

Foto fiksācija pirms darbu uzsākšanas un darbu procesā, pēc darbu veikšanas

 1. Oriģinālā krāsojuma parauglaukuma restaurācija

Lai varētu labāk nolasīt 20. gs sākuma krāsojuma uzbūvi, toņus un kopējo vizuālo izskatu, nelielu laukumu (0.5 m2 apmērā) pilnībā restaurē:

 • noņem pārkrāsojuma slāņus,
 • stiprina virsmu,
 • ieliek restaurācijas grunti,
 • tonē.
 1. Atdalījušos krāsas slāņa mehāniska noņemšana

Vietām, kur parādījušies pacēlumi vai plaisas, krāsu mehāniski atdala no apmetuma slāņa.

 1. Esošā krāsas slāņa plānināšana/daļēja noņemšana

Lai neveidotos pārlieku liels virsmas spriegums, kas var izraisīt krāsas slāņa sprēgāšanu, plaisāšanu un atdalīšanos, virsējos krāsas slāņus noņem gan ar ķīmiju, gan mehāniski no sienu virsmas.

 1. Plaisu tīrīšana un gruntēšana

Laika gaitā radušās plaisas pilnībā attīra ar kalts vai skalpeļa palīdzību. Plaisas malas piesūcina ar polimēra saistvielu.

 1. Apmetuma zudumu vietu aizpildīšana

Dziļākās apmetuma zuduma vietas sagruntē un iepilda tajās speciāli izgatavotu apmetuma masu – smilšu / kaļķa java, kurai pievienotas šķiedras, kas novērš plaisu veidošanos. Virsējo apmetumu taisa gludu. Zudumu vietās uz dzegām izvelk profilus.

 1. Virsmas attīrīšana

Virsma attīra mehāniski ar birstīti un putekļsūcēju.

 1. Virsmas gruntēšana

Virsmu gruntē ar saistvielu, kurā ir iemaisīta smilts. Tad klāj plānā kārtā gludu kaļķa javas apmetumu, virsmas izlīdzināšanai. Pēc tam virsmu noklāj ar polimēra saistvielu.

 1. Krāsu toņu piemeklēšana

Pamattoni sienām piemeklē pēc restaurētā laukuma. Tad uzmaisa divus lazējošus toņus marmora imitācijas veidošanai.

 1. Pamattoņa uzklāšana

Krāsu uz sienām klāj ar rullīti un to izlīdzina ar fleici. Procesu atkārto.

 1. Marmora imitācijas krāsošana

Marmora imitāciju veic pēc restaurētā parauga.

11.Atskaišu sagatavošana VKPAI un pasūtītājam.

III. Veikto darbu garantijas laiks: divi gadi pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. Šajā periodā darbu izpildītājs apņemas par saviem līdzekļiem novērsts radušos defektus.

 1. Kontakti papildinformācijai: tālrunis 26014296, e-pasts: inguna. balcere@inbox.lv. Kontaktpersona: Inguna Balcere
 2. Tāme: pielikumā.
 3. Īstenotie restaurācijas projekti valsts nozīmes arhitektūras pieminekļos:
Nr.p.k. Projekta nosaukums Projekta īstenošanas vieta
1.
2.
3.

VII. Piesaistītais sienas krāsojuma restaurators: ____________________________, (jāpievieno sertifikāta kopija).

VIII. Cenas piedāvājuma iesniedzējs (nosaukums un reģ. nr.):

 1. Piedāvātā cena:

Paraksts:                                             (atšifrējums)

Kontaktpersona:

Tālrunis:

E-pasts:

Nr. Procesa nosaukums Mērvienība Vienības cena (EUR)

 

Daudzums Summa (EUR)
1. Oriģinālā krāsojuma parauglaukuma restaurācija m2 0.5
2. Atdalījušos krāsas slāņa mehāniska noņemšana m2 13
3. Esošā krāsas slāņa plānināšana/daļēja noņemšana m2 148.96
4. Plaisu tīrīšana un gruntēšana t.m. 9
5. Apmetuma zudumu vietu aizpildīšana dm2 170
6. Virsmas tīrīšana m2 191.44
7. Virsmas gruntēšana m2 191.44
8. Krāsu toņu piemeklēšana
9. Pamattoņa uzklāšana m2 191.44
10. Marmora imitācijas krāsošana m2 191.44
11. Ciļņu krāsošana m2 7.4
Neparedzētie darbi un papildizmaksas (12%)
Kopā izmaksas:  

CENU APTAUJAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr.3.

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projekts “Restaurācijas darbi pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai Jaunauces pilī 2. kārta”

Darba uzdevums: Jaunauces pils zāles durvju restaurācija

Objekta adrese: Jaunauces pils, Jaunauces pagasts, Saldus novads, LV 3893

 1. Prasības pretendentam:
  1. darba pieredze vismaz 3 objektos ar 19. gs. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statusu,
  2. pirms piedāvājuma iesniegšanas, obligāta restaurējamā objekta apskate klātienē.
  3. veicamo darbu tāmes jāiesniedz līdz 25. 07. 2017.
 2. Veicamie darbi durvju un logu restaurācijā:
 3. Foto fiksācija pirms darbu uzsākšanas un darbu procesā, pēc darbu veikšanas- katrā no galvenajiem darba apstrādes veidiem.
 4. Jārestaurē divi durvju komplekti. Vienu komplektu veido: aplodas, sienas panelējums, 2 vērtnes, maksimāli saglabājot oriģinālu, t.sk. furnitūru.
 5. Jāsagatavo veikto darbu atskaite (darba gaitas fotogrāfijas, veikto darbu un izmantoto materiālu apraksts) un jāiesniedz 2 eksemplāros pasūtītājam.

III. Veikto darbu garantijas laiks: divi gadi pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. Šajā periodā darbu izpildītājs apņemas par saviem līdzekļiem novērsts radušos defektus.

 1. Kontakti papildinformācijai: tālrunis 26014296, e-pasts: inguna. balcere@inbox.lv. Kontaktpersona: Inguna Balcere
 2. Tāmes jāiesniedz katram durvju komplektam, jo ir atšķirīgi komplektu bojājumi. (Tāmes skatīt pielikumā.)
 3. Īstenotie restaurācijas projekti valsts nozīmes arhitektūras pieminekļos:
Nr.p.k. Projekta nosaukums Projekta īstenošanas vieta
1.
2.
3.

Cenas piedāvājuma iesniedzējs (nosaukums un reģ. nr.):

Restaurācijas darbu izmaksas: ………………………………………………….. (tāmes pielikumā)

Paraksts:                                             (atšifrējums)

Kontaktpersona:

Tālrunis:

E-pasts:

Darba apraksts vienība apjoms darbs(h) materiāli d.kopā m.kopā Kopā
Demontāža gb. 2
Vērtņu  attīrīšana no abām pusēm kvm. 11,90
Enģu attīrīšana,konservācija kompl. 4
Vērtņu Galdnieciskais remonts,protezēšana gb 2
Noseglīstu attīrīšana un protezēšana gb. 6
Durvju Laikošana objektā gb. 2
Eļļošana 3 kārtās kvm. 11,9
Krāsošana 2 kārtās kvm. 11,9
Sliekšņa izgatavošana un nomaiņa gb. 1
Aplodas galu protezēšana gb. 2
Aplodas attīrīšana fēnojot gb. 1
Aplodas eļļošana, krāsošana gb. 1
Tepēšana kvm. 11,9
Atslēgas mehānisma iegāde,uzstādīšana gb. 1
Durvju Uzstādīšana gb. 2
Pagaidu durvju uzstādīšana gb. 1
Instrumentu un meh.nolietojums 3%
Transporta izmaksas  km 3
Patentmaksa
PVN (ja darbu veicējs ir PVN maksātājs)
* Ja darbu veicējs nav PVN maksātājs
KOPSUMMA
Meklē mūs internetā: