Jaunauces 14 susuriņi

Jaunauces 14 susuriņi

Jaunauces sākumskolā šajā mācību gadā mācās 14 skolēni – rosīgi, zinātkāri, simpātiski un mīļi, nu gluži kā susuriņi. Bērniem šajā mācību gadā pulciņu darbu pēc stundām nodrošināja biedrība „Mēs – Jaunaucei” īstenojot projektu „JAUNAUCES SĀKUMSKOLAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS POGRAMMA „14 SUSURIŅI””
Projekta mērķis: Jaunauces sākumskolas skolēnu spēju, prasmju un radošuma attīstīšana un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana.
Mācību gada laikā attīstītas bērnu spējas, radošums, praktiskā un pētnieciskā darba iemaņas. Skolēni prot novērtēt savas skolas/pils un tās parka unikalitāti – kā kultūrvēsturisko mantojumu un parka ekosistēmu daudzveidību.
Projektu finansēja “CEMEX IESPĒJU FONDAM BROCĒNIEM UN SALDUS RAJONAM”!
“Vairāk”
„Vides klubiņā” apgūtā zināšanas dabaszinību stundās prot saistīt ar savu apkārtējo vidi. Bērnos radīta interese par daudzveidīgo dabu, tās pārmaiņām mijoties gadalaikiem. Skolēni pētījumu par kokiem turpināja arī projektu nedēļā. Skolēni parku iepazina kā cilvēka radītu ekosistēmu; izprot atšķirību starp dabisku ekositēmu un cilvēku veidoto.
Iegūtas zināšanas par 19. gadsimta parku puķu dobēm, apgūtas prasmes puķu stādu audzēšanā. Izprastas pieļautās kļūdas stādu audzēšanā. Skolēni izprot vides saudzēšanas nozīmi un katra atbildību. Lai arī bērniem neiznāca puķu dobes tādas kā cerētas, ir gandarījums par paveikto.
Apakšprogrammā „Susuriņi strādā ar datoru” apgūtas datorlietošanas pamatprasmes, prot strādāt ar programmu „Paint”. Apgūti visi darba rīki un prot tos izmantot savu radošo ieceru īstenošanā. Interesanti darbi tapa par tēmām „Koki rudenī”, „Pilsēta”. Ne tik veiksmīgi darbi tēmā „Mana māja”. Laika trūkuma dēļ, par maz stundu bija interneta lietošanas apguvei. Būtiski traucēja pulciņa darbu novecojusī datortehnika. 4 skolēnu datori darbojās lēni un tehnisku iemeslu dēļ bērnu darbi nav saglabājušies.
Apakšprogrammā „Susuriņi zīmē” skolēni zīmēja, gleznoja, veidoja, iepazīstot dažādus vizuālās mākslas izteiksmes tehniskos paņēmienus. Bērni bija ieinteresēti radīt savus darbus īpašā skolas/pils kultūrvēsturiskā vidē – parkā. Skolēni apguvuši grafikas, glezniecības un tēlniecības pamatprasmes, prot savas fantāzijas izpaust mākslas tēlos, prot lietot mākslas pamatterminus, izprot mākslas žanru daudzveidību. Skolēni piedalījās republikas zīmējumu konkursos „Lieldienas” un „Labo darbu Ziemassvētki”, kur atzinību un balvas ieguva 2 skolēni. Parex bankas konkursā labākie darbi bija trīs bērniem. Divi bērni piedalījās Saldus un Brocēnu novada vizuālās mākslas olimpiādē. Kurā iegūts atzinības raksts. Skolā iekārtotas izstādes „Ziema” un „Krāsas mostas”, „Zoodārza iemītnieki”, kuras apskatīja arī bērnu vecāki un citi interesenti.
Laika trūkuma dēļ nepietiekami tika strādāts ar papīra plastiku. Pēdējā skolas dienā notika mākslas dižstunda, kurā tika rezumēts gada laikā padarītais.
Notikusi skolas absolventes E. Leibas personālizstāde, kura bija apskatāma visu mācību gadu un ekspozīcija tika papildināta ar jaunradītiem darbiem.
Izremontētā izstāžu zāle ir skaista vieta, kur organizēt dažādas izstādes un tās jaunās tapetes ir pils interjeram atbilstošas.
Darbojoties apakšprogrammā „Susuriņi dejo”, uzlabojusies skolēnu stāja, kustību koordinācija, ķermeņa plastika, prot jūtas izpaust dejā, izprot deju žanru atšķirības, apgūtas populārākās latviešu tautas etnogrāfiskās dejas, apgūti valša un ča – ča – ča deju pamatsoļi, apgūtas klasiskās dejas daži pamatelementi, izprot aerobikas nozīmi ķermeņa sagatavošanai deju nodarbībām. Prot uzstāties publikas priekšā: izpratne par koncerttērpiem un saskarsmi ar publiku.
Darbojoties visi kopā būs attīstījuši sadarbības prasmes un solidaritāti. Iestudētas 4 stilistiski dažāda jaunrades dejas
Skolas un pagasta tautas nama sarīkojumi kuplināti un dažādoti ar bērnu priekšnesumiem.
Bērnos, vecākos un sabiedrībā ir gandarījums par bērnu veikumu darbojoties dažādos pulciņos. Atbalstot bērnu darbošanos, augusi vecāku izpratne par interešu izglītības pozitīvo ietekmi bērna attīstībā. Nodrošināta saturīga brīvā laika pavadīšana visiem sākumskolas skolēniem.
Paldies visiem skolotājiem, kas strādāja ar bērniem, paldies vecākiem par atasaucību koncertu rīkošanā, paldies bērniem par darboties prieku!
Projekta vadītāja Inguna Balcere

Meklē mūs internetā: