CENU APTAUJA

Biedrība „Mēs – Jaunaucei” izsludina cenu aptauja.

(Pieteikuma veidlapu izsūtam interesentiem pa e-pastu.)

CENU APTAUJAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projekts “Restaurācijas darbi pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai Jaunauces pilī”

Darba uzdevums: Jaunauces pils ovālās kupolzāles parketa pamatnes restaurācija

Objekta adrese: Jaunauces pils, Jaunauces pagasts, Saldus novads, LV 3893

 1. Prasības pretendentam:
  1. galdnieka vai namdara darba pieredze vismaz vienā objektā ar valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statusu,
  2. pirms piedāvājuma iesniegšanas, obligāta objekta apskate klātienē.
  3. veicamo darbu tāme jāiesniedz līdz 16. 09. 2017.
 2. Veicamie darbi:
 3. Foto fiksācija pirms darbu uzsākšanas un darbu procesā, pēc darbu veikšanas. Foto fiksācija katrā no galvenajiem darba apstrādes veidiem.
 4. Esošās dēļu grīdas demontāža 72 m 2, maksimāli saudzējot pamatni.
 5. Priedes koka dēļu vairogu remonts (bojāto daļu izņemšana, protezēšana, stiprināšana), saglabājot sākotnējo vairoga rakstu.
 6. Priedes dēļu pamatklāja remonts (bojāto daļu izņemšana, protezēšana, stiprināšana)
 7. Fotogrāfiju un veiktā darba apraksta iesniegšana pasūtītājam.

III. Veikto darbu garantijas laiks: divi gadi pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. Šajā periodā darbu izpildītājs apņemas par saviem līdzekļiem novērsts radušos defektus.

 1. Kontakti papildinformācijai: tālrunis 26014296, e-pasts: inguna. balcere@inbox.lv. Kontaktpersona: Inguna Balcere
 2. Tāme.
Nr.p.k. Darbs Mērv. Daudzums Darba samaksa par vienību Darba izmaksu summa Mehānismu izmaksas

 

Meh.izmaksu summa Kopsumma
1. Dēļu grīdas demontāža

(nesabojājot vairogus)

m2 72
2. Priedes koka dēļu vairogu remonts

(bojāto daļu izņemšana, protezēšana, stiprināšana), saglabājot sākotnējo vairoga rakstu.

m2 72
3. Priedes koka dēļu pamatklāja remonts

 (bojāto daļu izņemšana, protezēšana, stiprināšana)

m2 72
4. Kokmateriāli (priede) m3
Palīgmateriāli: skrūves, naglas, špaktelis gb
7. Transporta izdevumi km
8. Neparedzētie izdevumi % 12
Starpsumma
9. PVN 21% (vai MU nodoklis)
Kopā:      

 1. Darba pieredze vismaz vienā valsts nozīmes arhitektūras piemineklī:
Nr.p.k. Objekts Laiks
1.
2.

VII. Cenas piedāvājuma iesniedzējs (nosaukums un reģ. nr.):

Piedāvāta cena:

Paraksts:                                              (atšifrējums)

Kontaktpersona:

Tālrunis:

E-pasts:

Datums:

 

Meklē mūs internetā: